ಮಧ್ಯ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಲೇಖಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್

ಅವರು ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಂದು ತಡೆಯಬೇಕು

ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಲೇಖಕ ಗುರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ, ಲೇಖಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಂದರಿಯರ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಯೋಜನೆ ಯಾರು ತೆರಳಲು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಯಸಿದೆ ಆಟಗಾರ

About